یکشنبه 13 آذر 1401 برابر با 04 دسامبر 2022

مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه ها و مزایده ها (227)

شنبه, 12 آذر 1401

تغييركلاس 2650 متر از خط لوله انتقال گاز 12 اينچ بانه ـ سردشت در محدوده روستاي رشيد قلعه و شوي

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران  (شناسايي پيمانكار)

تجديد  مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي (نيمه فشرده)

(شماره مناقصه:  87190019)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53132885)

(شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت:  2001092036000040)

 نام و نشاني دستگاه مناقصه­ گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز- كيلومتر 15 جاده تبريز-آذرشهر- بعد ازسه­ راهي پالايشگاه- نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي- ساختمان مركزي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع و نوع تجديد مناقصه: تغييركلاس2650 متر از خط لوله انتقال گاز 12 اينچ بانه ـ سردشت در محدوده روستاي رشيدقلعه و شوي، به مدت هيجده/ 18 ماه تقويمي به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي (نيمه فشرده)

2 ـ مبلغ برآورد اوليه: 304 078 460 143  ريال.

3- - قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

4 ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:  000 000 200 7  ريال مطابق بند "الف" ماده "6"  آيين نامه تضمين معاملات دولتي تصويب نامه شماره­ي 123402/ت 50659 ها مورخ 22/9/1394 هيأت وزيران ، دروجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز).

-مناقصه گراني كه موفق به كسب حداقل امتياز قابل قبول در اين مرحله گردند، در مرحله ارسال دعوت نامه توسط كارفرما مبلغ تضمين را تهيه و ارائه  خواهند نمود.

5 ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

* تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه  مورخ 12/09/1401  مي­باشد.

5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهينامه صلاحيت معتبر پيمانكاري پايه 5 نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه (نظام فني  واجرايي)، گواهينامه صلاحيت معتبر ايمني پيمانكاران از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به پايان سال، گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده كه مي بايست تصاوير اين مدارك را به همراه فرمهاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده و در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.

5-2- بديهي است شركت انتقال گاز ايران  پس از بررسي اسناد و مدارك ارزيابي كيفي مناقصه گران، نسبت به توزيع اسناد بين مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول (60) با شرط كسب حداقل امتياز قابل قبول هر معيار را بدست آوردند،  اقدام خواهد كرد.

6 ـ آخرين مهلت دريافت فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز سه شنبه مورخ  22/09/1401  ساعت  16:00   

7 ـ آخرين مهلت عودت فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 10 /10/1401  ساعت   18:00  

8 ـ زمان تحويل، عودت اسناد مناقصه و گشايش پاكات پيشنهاد قيمت از طريق دعوت نامه به مناقصه گراني كه موفق به كسب حداقل امتياز لازم شده باشند ، متعاقباً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اعلام خواهد شد.

9- پيش پرداخت: 20 % بخش اجرا و  20%  بخش خريد كالا.

10- جهت كسب اطلاعات بيشتر و در صورت نياز به توضيح فني و اجرايي با شماره تلفن 31444360-041 و موارد پيماني و اسنادي با شماره تلفن 31444177-041 و فاكس 31444175-041 تماس حاصل فرمائيد.

- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 1456-021            دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 

                                                                                                       روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1401/9/12

سه شنبه, 08 آذر 1401

ترميم پوشش خط 48 اينچ زنجان ـ ميانه كيلومتر 227 الي 282 با سیستم نوار سرد پلاستیکی سه لایه خود ممزوج

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

(شماره مناقصه: 87110007)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53132655)

(شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2001091592000048)

نام و نشاني دستگاه مناقصه­ گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز-كيلومتر 15 جاده تبريز-آذرشهر- بعد از سه­ راهي پالايشگاه– نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي-ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع و نوع مناقصه: ترميم پوشش خط 48 اينچ زنجان ـ ميانه كيلومتر 227 الي 282 با سیستم نوار سرد پلاستیکی سه لایه خود ممزوج به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي فشرده ، به مدت يكسال شمسي.

2 ـ مبلغ برآورد اوليه: 000 000 600 605 ريال

3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

4 ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 000 000 112 18 ريال مطابق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 22/09/1394)در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز)

* مناقصه گران مكلفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانتنامه مذكور در سامانه ستاد، پاكت الف (حاوي اصل ضمانت نامه) را به صورت فيزيكي حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 03/10/1401 تحويل دستگاه مناقصه گزار به نشاني تبريز-كيلومتر 15 جاده تبريز- آذرشهر، بعد از سه­راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، طبقه سوم، اتاق 415  دفتر كميسيون مناقصات نموده و رسيد دريافت نمايند.

5 ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشارفراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 08/09/1401 مي­باشد.

5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهي تاييد صلاحيت معتبر پايه چهار دررشته نفت و گاز يا پايه چهار رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه كشور (نظام فني اجرايي)، گواهي تاييد صلاحيت معتبر ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شناسه ملي، شماره اقتصادي، آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به پايان سال، اساسنامه شركت،آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي و گواهي نامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و مي بايست تصاوير اين مدارك را به همراه فرمهاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.

5-2- هزينه دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي از سايت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به مبلغ 500/000 ريال بوده كه به صورت الكترونيكي واريز خواهد شد.

6-آخرين مهلت دريافت(دانلود) اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز پنج شنبه مورخ 17/09/1401 ساعت 14:00

7- آخرين مهلت بارگذاري/عودت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 03/10/1401 ساعت 11:00

* بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول را با شرط كسب حداقل امتياز هر رديف را از ارزيابي كيفي مناقصه بدست آورده باشند. زمان و مكان گشايش پاكات پيشنهاد قيمت متعاقباً به صورت مكتوب به مناقصه گران حائز شرايط اطلاع رساني خواهد شد. شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.

8- پيش پرداخت: پيش پرداخت معادل 20 درصد بخش كالا و 20 درصد بخش اجراء .

9- جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره­ تلفن 31444174-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.

10- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 1456-021

دفتر ثبت نام: 88969737 -021  و  85193768-021

 

                                                                                             روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1401/9/8

شنبه, 05 آذر 1401

تامين خودروهاي استيجاري با راننده و اياب و ذهاب (به تعداد 163دستگاه) كاركنان منطقه8 عمليات انتقال گاز

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

(شماره مناقصه: 87110006)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53132322)،

(شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2001091592000047)

نام و نشاني دستگاه مناقصه­ گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز-كيلومتر 15 جاده تبريز-آذرشهر- بعد از سه­ راهي پالايشگاه – نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي-ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع و نوع مناقصه: تامين خودروهاي استيجاري با راننده و اياب و ذهاب (به تعداد 163دستگاه) كاركنان منطقه8 عمليات انتقال گاز،  به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي فشرده ، به مدت يكسال شمسي.

2 ـ مبلغ برآورد اوليه: 868 984 553 390 ريال

3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

4 ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : 697 079 811 13 ریال مطابق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 22/09/1394) در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز)

* مناقصه گران مكلفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانتنامه مذكور در سامانه ستاد، پاكت الف (حاوي اصل ضمانت نامه) را به صورت فيزيكي حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 26/09/1401 تحويل دستگاه مناقصه گزار به نشاني تبريز-كيلومتر 15 جاده تبريز- آذرشهر، بعد از سه­راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، طبقه سوم، اتاق 415 دفتر كميسيون مناقصات نموده و رسيد دريافت نمايند.

5 ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشارفراخوان در سامانه روز شنبه مورخ 05/09/1401 مي­باشد.

5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهي تاييد صلاحيت معتبردرزمينه حمل و نقل از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه تاييديه از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل خدمات براي شركتهاي غير بومي، گواهي تاييد صلاحيت معتبرايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شناسه ملي، شماره اقتصادي، آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به پايان سال،اساسنامه شركت، آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي و گواهي نامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و مي بايست تصاوير اين مدارك را به همراه فرمهاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.

5-2- هزينه دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي از سايت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به مبلغ 000/500 ريال بوده كه به صورت الكترونيكي واريز خواهد شد.

6-آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 12/09/1401 ساعت 16:00

7- آخرين مهلت بارگذاري/ عودت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 26/09/1401 ساعت 10:00

* بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول را از ارزيابي كيفي مناقصه بدست آورده باشند. زمان و مكان گشايش پاكات پيشنهاد قيمت متعاقباً به صورت مكتوب به مناقصه گران حائز شرايط اطلاع رساني خواهد شد. شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.

8- پيش پرداخت: پيش پرداخت معادل 15 درصد قيمت پيشنهادي مطابق مفاد اسناد مناقصه.

9- جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره­ تلفن 31444174-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.

10- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 41934-021/1456-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 

                                                                          روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1401/9/5

سه شنبه, 01 آذر 1401

خريد كنترل ولو 12 اينچ كلاس 600

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده

(شماره مناقصه: 87110049)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53132064)

(شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت:  2001091592000046)

نام و نشاني دستگاه مناقصه­ گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه هشت عمليات انتقال گاز)، تبريز، كيلومتر پانزده جاده تبريز ـ آذرشهر، بعد از سه ­راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، صندوق پستي 367 ـ 51745  سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

 1 ـ موضوع و نوع مناقصه: خريد كنترل ولو 12 اينچ كلاس 600 بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي، به مدت نه ماه تقويمي.

2 ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 000 000 250 1 ريال مطابق بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 22/09/1394) در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز).

3 ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه:

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 01/09/1401 مي­باشد.

3-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي شناسه ملي/پروانه كسب، شماره اقتصادي بوده و تصوير اين مدارك را به همراه مستندات مربوطه، در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.

3-2- هزينه دريافت اسناد مناقصه و فرمها از سايت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به مبلغ 000/500 ريال بوده كه به صورت الكترونيكي واريز خواهد شد.

4-آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه و فرمها: روز دوشنبه مورخ 14/09/1401 ساعت 16:00

5 - آخرين مهلت عودت (بارگذاري) اسناد مناقصه و فرمها: روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 ساعت 10:00

 6 - زمان گشايش پيشنهادها: روز يكشنبه مورخ 04/10/1401 ساعت 10:30

7 ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره­ تلفن 31444173-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 1456-021

                                                                             

                                                                                          روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1401/9/1

شنبه, 28 آبان 1401

فروش 12 قلم كالاي اسقاط

آگهي مزايده فروش 12قلم كالاي اسقاط منطقه 8 عملیات انتقال گاز    

مزايده شماره: 003- 01

كد فراخوان در سامانه اطلاع رساني: 53131693

 

شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) در نظر دارد اقلام اسقاط را براساس آگهي هاي مندرج درروزنامه هاي سراسري مورخ 28/08/1401 و 29/08/1401 از طريق مزايده عمومي به شرح مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند از كليه متقاضيان كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي آيد براساس شرايط ذيل، حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 19/09/1401 ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir   به شماره مزايده: 1001091592000003 نسبت به بارگذاري اسناد و همچنين تحويل فيزيكي ضمانتنامه شركت در مزايده را به دبيرخانه کمیسیون مناقصات منطقه 8 عمليات انتقال گاز واقع در تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر- بعد از سه راهي پتروشيمي- نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1)مشخصات مزايده:

1-1-نام دستگاه مزايده گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)

1-2-نشاني دستگاه مزايده گزار: تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

1-3-مزايده گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مزايده را دريافت و در مزايده شركت مي كند.

1-4-موضوع مزايده: فروش 12قلم كالاي اسقاط (مطابق جدول پيوست)

1-5- زمان بارگذاري اسناد: 28/08/1401 لغايت 19/09/1401

1-6- مهلت خريد اسناد ازسامانه: 28/08/1401 لغايت 09/09/1401

1-7-زمان و مهلت درج قيمت پيشنهادي درسامانه و تحويل فيزيكي فيش بانكي به دبيرخانه كميسيون: تا ساعت 00/14 روز شنبه مورخ 19/09/1401

1-8-زمان بازگشائي پاكت ها: ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 27/09/1401

1-9-محل بازگشايي پاكتها: تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي- نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

 1-10-زمان بازديد:

از مورخ 30/08/1401 لغايت 09/09/1401 روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت10 لغايت 14/00

1-11-هزينه خريد اسناد: هزينه خريد اسناد مزايده 000/500 ريال مي باشد كه به حساب 040100004101090571214486   IRبانك مركزي شعبه دايره معاملات  بنام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) واريز و رسيد آن در سامانه ستاد بارگزاري گردد.

1-12-نوع تضمين و چگونگي ارائه آن: مزايده گران ميتوانند مبالغ تضمين را به صورت واريز وجه نقد به شماره حساب 040100004101090571214486  IRبانك مركزي شعبه دايره معاملات ارائه و رسيد واريز وجه، و يا به صورت ضمانتنامه بانكي و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه منطبق با متن مندرج در اسناد مزايده، و قابل تمديد به مدت يك دوره سه ماهه ديگر كه توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) صادر شده باشد ارائه نمايند.

2-موضوع مزايده:

                                     دپوانبارسلويج تبريز

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

قيمت پايه به ريال

مبلغ تضمين 5درصد برقيمت پايه ريال

1

 ضايعات آهن آلات

كيلو

60000

80/000

240/000/000

2

ملزومات اداري مستعمل

كيلو

5000

80/000

20/000/000

3

 كپسول آتش نشاني مستعمل

كيلو

 3200

000/ 80

12/800/000

4

 بشكه خالي

 عدد

200

800/000 /1

18/000/000

5

 داغي ماشين آلات

 كيلو

  3000 

150/000

22/500/000

6

ضايعات چوب اداري

 كيلو

 1500 

4/000

225/000

تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي منطقه 8 عمليات انتقال گاز هماهنگي با آقاي محمدنادري 041-31444421

 

محل دپوانبارسلويج اردبيل

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

قيمت پايه به ريال  

  مبلغ تضمين 5درصد برقيمت پايه ريال

1

 ضايعات آهن آلات

كيلو

10000

 80/000

40/000/000 

4

بشكه خالي

بشكه

 40

1/800/000

3/600/000 

5

فيلم فوجي خام

كيلو

 115

 27/000  

155/250

6

مواد ظهور

پاكت

 358

 13/000

232/700 

7

داغي زنجيربولدزر(731)D6

كيلو

 3500

 150/000

26/250/000

آدرس: اردبيل كمربندي دوم راه انزاب (نرسيده به روستاي انزاب) مركز بهره برداري يارد اردبيل. هماهنگي با آقاي عليرضا سليماني تلفن 045- 31842211

 

محل يارد چايپاره

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

قيمت پايه به ريال

  مبلغ تضمين 5درصد برقيمت پايه ريال

1

 روغن سوخته بابشكه

بشكه

48

 17/000/000

 40/800/000

آدرس: نرسيده به قره ضياالدين جنب CNG شهرداري مركزبهره برداري يارد چايپاره. هماهنگي با آقاي فرشيد جعفرزاده  تلفن 044- 36727354

 

                                                                           روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1401/8/28

 دريافت فايل PDF

سه شنبه, 24 آبان 1401

خريد تجهيزات،نصب،اجراء و آموزش سيستم حفاظت الكترونيك مركز بهره برداري خطوط لوله گاز بوكان

        آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

(شماره مناقصه: 87110010)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53131540)

 نام و نشاني دستگاه مناقصه ­گزار :  شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز، كيلومتر 15 جاده تبريز- آذرشهر، بعد از سه­ راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع و نوع مناقصه: خريد تجهيزات،نصب،اجراء و آموزش سيستم حفاظت الكترونيك مركز بهره برداري خطوط لوله گاز بوكان، به صورت عمومي دو مرحله اي با ارزيابي فني-بازرگاني به مدت يكسال شمسي.

2 ـ مبلغ برآورد اوليه: 000 000 971 47 ريال

3-قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

4 ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 000 550 398 2 ریال مطابق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 22/09/1394)در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز)

5 ـ نحوه دريافت اسناد،فرمها و مدارك ارزيابي فني-بازرگاني: مناقصه­گران داراي مدارك ذيل ميتوانند به آدرس مندرج در بند 7 مراجعه و ضمن اعلام آمادگي، مدارك لازم را ارائه نمايند، بديهي است منطقه هشت عمليات انتقال گاز پس از بررسي اسناد و مدارك مناقصه گران، نسبت به توزيع اسناد، بين مناقصه گران حايز شرايط اقدام خواهد كرد. 

5-1-  نامه اعلام آمادگي با ذكر موضوع  مناقصه، شماره تلفن ،فكس ، همراه و آدرس.

5-2- مجوز فعاليت معتبر مورد تاييد (شركت هاي كه در فهرست بلند سازمان حراست وزارت نفت قرار دارند) سازمان حراست وزارت نفت، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت.

5-3- تصوير گواهي تاييد صلاحيت معتبرايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت.

5-4- تصوير شناسه ملي، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت.

5-5- تصوير شماره اقتصادي، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت .

5-6- تصوير اساسنامه شركت،آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي و گواهي نامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده.

*- هزينه فروش اسناد به مبلغ پانصد هزار ريال در هنگام توزيع اسناد مناقصه اخذ خواهد گرديد.

6- آخرين مهلت اعلام آمادگي و ارائه مدارك: روز چهارشنبه مورخ 02/09/1401 ساعت 14

7 ـ محل دريافت اسناد ،فرمها و مدارك ارزيابي فني-بازرگاني: تبريز-كيلومتر پانزده جاده تبريز ـ آذرشهر ـ بعد از سه­راهي پالايشگاه ـ نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي ـ ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز ـ امور پيمانها ـ طبقه اول- اتاق 202/1 

8 ـ محل عودت و تحويل اسناد ،فرمها و مدارك ارزيابي فني-بازرگاني: تبريز-كيلومترپانزده جاده تبريزـ آذرشهر ـ بعد از سه­ راهي پالايشگاه ـ نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي ـ ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز- طبقه سوم- دفتر كميسيون مناقصات

9 ـ زمان تحويل،عودت اسناد مناقصه و گشايش پاكات پيشنهاد قيمت مناقصه گران حايز شرايط، از طريق دعوت نامه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

*بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول را از ارزيابي فني-بازرگاني مناقصه بدست آورده باشند. شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي فني-بازرگاني مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.

لازم به ذكر است حداقل امتياز فني برابر 60 و با ضريب تاثير 0/35 مي باشد.

10-پيش پرداخت: معادل 25 درصد مبلغ پيمان .

11 ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره­ تلفن 31444174-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.

                                                                                                     

                                                                                                         روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1401/8/24

صفحه1 از38

آخرین اخبار

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت