چهارشنبه 05 ارديبهشت 1403 برابر با 24 آوریل 2024

نظام مشاركت كاركنان

نظام پيشنهادهاي منطقه ي هشت عمليات انتقال گاز

پيشنهاد  به  فكر  و انديشه اي گفته مي شود كه به اجرا  در آمدن آن موجب تغيير و تحول مثبت و حل يكي  از  مسائل سازمان، بهينه سازي امور ، اصلاح روشهاي  موجود و در نهايت بهبود كيفيت ها و افزايش بهره وري گردد .

 اگر نظام مشاركت كاركنان را به عنوان يك سيستم مديريتي پيشرفته جهاني تلقي كنيم و مديريت مشاركتي را نگرشي جامع براي جلب مشاركت گروهي و فردي كاركنان در جهت حل و رفع مشكلات شركت و بهبود مستمر در تمام ابعاد سازمان بدانيم و بر اين باور و اعتقاد باشيم كه مديريت مشاركتي ارتباط دائم ، متقابل و نزديك بين مديريت ارشد و سازمان و كاركنان است , مشاركت كاركنان را چنين مي توان تعريف نمود :

« همكاري و تعاون فكري افراد در كسب موفقيت گروهي . اين همفكري ، كاركنان را تشويق مي كند تا هدفهاي سازمان را هدفهاي خود دانسته و مسئوليت دستيابي به آن ها را به دوش گيرند . »

نظام مشاركت منطقه نيز در تاريخ 7 / 8 / 82 به دستور رياست محترم منطقه فعاليت رسمي خود را شروع و پس از برگزاري دوره هاي آموزشي براي همكاران و فرهنگ سازي  و سمينار براي روساي محترم واحد ها و انتخاب اعضاي شوراي همياري ، در تاريخ 1 / 11 / 82 اقدام به دريافت پيشنهاد نموده است و تا پايان آبان ماه 1400 موفق به اخذ 11789 پيشنهاد شده كه بالغ بر 593  پيشنهاد اجرا شده است و منطقه هشت عمليات انتقال گاز سود و صرفه جويي قابل توجهي حاصل از اجراي اين پيشنهادها نموده است .

  نظام مشاركت موثرترين روش در پرورش استعدادهاي همگاني بوده و راه منحصر به فردي براي حل و فصل سازماني است و استقرار اين سيستم زمينه هاي ابراز پيشنهاد و اظهار نظر در كاركنان و ارتباط دائم و متقابل و نزديك بين مديريت ارشد و كاركنان را فراهم مي سازد.

مشاركت مي كوشد تا :

1_ شنيدن صداي ديگران را آسان سازد .            2_ احساس مالكيت را فراهم سازد .

3_ حاشيه نشيني را از ميان بردارد .              4_ ناتوانان را نيرومند سازد .     5_ فرهنگ سكوت را درهم شكند .

اهداف منطقه از استقرار نظام مشاركت :

1_ مشاركت كاركنان در فرايند تصميم سازي

2_ افزايش تعهد كاركنان به سازمان

3_ بهبود روابط انساني بين مديريت و كاركنان

4_ رشد تفكر گروهي

5_ افزايش خلاقيت و نوع آوري

6_ بهبود بهره وري و صرفه جويي اقتصادي و كاهش هزينه هاي منطقه

كه اين اهداف با دريافت پيشنهادهاي سازنده همكاران محترم قابل تحقق مي باشد . پيشنهاد جهت اجرا شدن فرايندي را طي مي كند كه به طور مختصر اشاره اي به آن مي نماييم .

 1_ ابتدا پيشنهاد در نرم افزار نظام پيشنهادها توسط پيشنهاددهندگان ثبت و پس از آن دبيرخانه ي نظام پيشنهادها پيشنهادهاي جديد را در نرم افزار نظام پيشنهادها بررسي و در صورت جديد بودن پيشنهادها و همچنين عدم تكراري بودن آن و در ضمن ساير مواردي كه باعث عدم قبول پيشنهادها در بررسي اوليه مي شود را نداشته باشد ، مورد قبول واقع شده و جهت بررسي به شوراي همياري و مشاركت كاركنان ارسال مي شود .

تمامي مراحل بررسي و اجراي و يا عدم اجراي تمامي پيشنهادها در نرم افزار نظام پيشنهادها صورت ميگيرد .

2_ در شوراي همياري پيشنهادها بررسي شده و جهت بررسي به كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها ارسال مي شود .

5_ در مرحله بعدي پيشنهادهاي بررسي شده توسط كميته هاي كارشناسي مجدداً در شوراي همياري بررسي مي گردد و اگر كميته هاي تخصصي يا رئيس واحد مربوطه با اجراي پيشنهاد موافقت نمايند و اعضاي شورا نيز نظريه ارايه شده را براي تصويب يا رد كافي بدانند ، يا پيشنهاد رد شده و به پيشنهاد دهنده اعلام مي گردد كه چنانچه دلايل ديگري دارند , مجدداً ارايه نمايند .

چنانچه پيشنهاد مورد قبول واقع شود , مصوبه تكميل و جهت تصويب به رياست محترم منطقه ارايه مي گردد . كه ايشان  نيز  يا  پيشنهاد  را  قبول  و  مجري  را تعيين مي كنند و يا با ذكر دليل با پيشنهاد فوق موافقت نمي نمايند .

6_ پس از شروع به اجراي پيشنهاد , شوراي همياري جهت تعيين سود و صرفه جويي تشكيل جلسه داده و با استفاده از جداول سود و صرفه جويي مندرج در آيين نامه , نسبت به تعيين پاداش پيشنهاد اجرا شده اقدام مي نمايد .

 

 

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت